Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom op de website van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard. De Vrijwilligerspas heeft U ontvangen als Vrijwilliger.

De Vrijwilligerspas is een gratis betaal- en kortingspas voor vrijwilligers. Met de pas kan een vrijwilliger bij diverse winkels en voorzieningen in Krimpenerwaard betalen. De deelnemende winkels en voorzieningen kunnen hierbij bovendien korting of aanbiedingen verstrekken. De korting of aanbieding geldt alleen mits betaald wordt met de Vrijwilligerspas.

De Vrijwilligerspas wordt U aangeboden door de gemeente Krimpenerwaard maar de feitelijke dienstverlening rond Vrijwilligerspas Krimpenerwaard zoals het maken van de Vrijwilligerspas, het aansluiten van winkeliers, het afhandelen van de spaar, betaal en inwissel transacties of het afhandelen van vragen en klachten zal geschieden door de GROUPCARD BV.

Als pashouder ontvangt U toegangsgegevens waarmee U kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken.
Vervolgens kunt U onder andere het tegoed besteden aan artikelen, producten of diensten bij aangesloten bedrijven.

Bij uw aanmelding dient U akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen U dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens U ermee akkoord gaat. Tevens maken we U attent op het Privacy Statement waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de Vrijwilligerspas. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard die deze na aanvraag via de gemeente Krimpenerwaard hebben verkregen.

Artikel 1 De Vrijwilligerspas Krimpenerwaard

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard en garandeert de Vrijwilligerspas niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. U garandeert dat U wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en U aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.
 3. Indien U het door U bij aanmelding verkregen of opgegeven wachtwoord bent vergeten, dan kunt U dit via de website van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard kenbaar maken zodat U een nieuw wachtwoord kunt instellen. Dit nieuwe wachtwoord dient U zelf na het wijzigen te bevestigen volgens de aangegeven instructies.
 4. De Vrijwilligerspas Krimpenerwaard is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
 5. De Vrijwilligerspas Krimpenerwaard is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van U zelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.
 6. Het is niet toegestaan de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard, de gemeente en haar partners (nationale en lokale sponsors/bedrijven bij wie U voordeel geniet of korting kunt sparen) zijn we gerechtigd de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens U.
 7. In geval van verlies of diefstal van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard dient U dit door te geven via de website van Vrijwilligerspas Krimpenerwaard. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat U een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.

Artikel 2 Gegevens

 1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van Vrijwilligerspas Krimpenerwaard.
 3. In het kader van kortingen en acties kunnen bepaalde derden persoonsgegevens van U verwerken. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens is te raadplegen in het Privacy Statement.
 4. De toestemming zoals vermeld omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door Vrijwilligerspas Krimpenerwaard of derden. Hiervoor dient U expliciet toestemming te geven op de Website.
 5. GROUPCARD BV is gerechtigd maandelijks een e-mail te sturen met het overzicht van het door U gespaard tegoed. Deze e-mail bevat tevens aanbiedingen van partners en om uw tegoed in te wisselen. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft U expliciet toestemming hiervoor.

Artikel 3 Korting

 1. Het door U gespaarde of opgebouwde tegoed komt enkel toe aan U, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD beheert het tegoed voor U.
 2. Het gespaarde tegoed blijft geldig zolang de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard bestaat, de reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 3. Indien U een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan kunt U slechts gebruik maken van hetzij de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard, hetzij het andere loyaltyprogramma.
 4. Een bij de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

Artikel 4 Beëindiging

 1. U bent te allen tijd gerechtigd uw deelname aan de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard te beëindigen door uw account te deactiveren via de menukeuze Mijn Vrijwilligerspas/ Vrijwilligerspas blokkeren. Hierna kunt U niet meer betalen met de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard en ook geen voordeel meer verkrijgen. Het opgebouwde salde blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard beschikbaar en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 2. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om U, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard indien U op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen U te nemen en schadevergoeding te eisen.
 3. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd de Vrijwilligerspas Krimpenerwaardd te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. Het opgebouwde tegoed blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GROUPCARD BV.

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard geschiedt op eigen risico.
 2. U vrijwaart GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard door U of derden, al dan niet handelend met toestemming van U.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.
 2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.
 3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8 Diversen

 1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Vrijwilligerspas Krimpenerwaard

De vrijwilligerspas is een blijk van waardering voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de lokale omgeving. Met deze voordeelpas wil de gemeente met lokale partners “Samen in de Krimpenerwaard” iets terug doen
voor deze onmisbare groep.

      GROUPCARD
 Naar boven